آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان

آلودگی صوتی و شاخص صدای ترافیک در چند خیابان اصلی مشهد در ساعات پر ترافیک تابستان [ ادامه مطلب ... ]

بهبود وضعیت ترافیک، با افزایش عملکرد خدمات حمل و نقل

بهبود وضعیت ترافیک، با افزایش عملکرد خدمات حمل و نقل [ ادامه مطلب ... ]

اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک

اثر اعتیاد بر رفتارهای پرخطر رانندگی و ایمنی ترافیک [ ادامه مطلب ... ]

ارایه یک روش صف بندی جدید برای انتقال ترافیک Diffserv روی شبکه RPR

ارایه یک روش صف بندی جدید برای انتقال ترافیک Diffserv روی شبکه RPR [ ادامه مطلب ... ]

پیش بینی و کنترل ترافیک با رویکردهای داده کاوی با استفاده از داده های GPS

پیش بینی و کنترل ترافیک با رویکردهای داده کاوی با استفاده از داده های GPS [ ادامه مطلب ... ]

footer banner