• صفحـه اصلی
  • اطلاع رسانی مصوبات کارگروه سهمیه بندی بنزین در خصوص تغییر سهمیه وانت بارها
  • اطلاع رسانی مصوبات کارگروه سهمیه بندی بنزین در خصوص تغییر سهمیه وانت بارها
اطلاع رسانی مصوبات کارگروه سهمیه بندی بنزین در خصوص تغییر سهمیه وانت بارها

۱۴۰۰/۱۱/۱۷

نظر به سیاستهای وزارت نفت در خصوص تغییر سبد سوخت مصرفی ناوگان حملونقل عمومی کشور به گازسوزبه آگاهی میرساند به منظور ترغیب ناوگان وانت بار بنزین سوز کشور به مشارکت در طرح رایگان تبدیل به دوگانه سوز و نیز ثبت پیمایش خودرو، مقررشده است سهمیه کارت سوخت (سهمیه لیتراژی) وانت بارهای تک سوز طی هفت ماه از آبان ماه ١٤٠٠ تا اردیبهشتماه ١٤به تدریج کاهش یافته و به معادل سهمیه بنزین وانت بارهای دوگانه سوز ( ١٢٠ و۶٠ لیتر) برسد .

دانلود تغییرات و مصوبه کارگروه سهمیه بندی بنزین :

لینک اول 

لینک دوم  

 

footer banner