• صفحـه اصلی
  • آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه
  • آگهی مزایده عمومی  واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه
آگهی مزایده عمومی واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه

۱۳۹۹/۰۵/۰۷

    شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 676- 98/7/8 شورای اسلامی شهر طرقبه، واگذاری امتیاز مدیریت مرکز تاکسی 133 طرقبه (ساختمان اداری و ناوگان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و سرویس دهی در ایستگاه های مربوطه) را از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به بهره بردار واجدالشرایط واگذار نماید؛

1- قیمت پایه پیشنهادی برای سال اول ماهیانه 20/000/000 ریال و تا سقف 20 درصد افزایش برای سال های دوم و سوم

2- مبلغ تضمین شرکت در مزایده 100/000/000 ریال

3- مدت واگذاری امتیاز 3 سه سال شمسی

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 99/5/12

5- جلسه بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 99/5/13 می باشد.

6- کلیه متقاضیان می بایست با در دست داشتن رزومه کاری و مدارک مثبته شرکت (آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات و ...) به سازمان حمل و نقل شهرداری مراجعه و پس از اخذ تأییدیه سازمان، جهت دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادها مراجعه نمایند.

- همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 34227510 سازمان حمل و نقل شهرداری طرقبه تماس حاصل نمایند.

footer banner