• صفحـه اصلی
  • روغن‌ ترمز را حتی اگر بە کیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید
  • روغن‌ ترمز را حتی اگر بە کیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید
روغن‌ ترمز را حتی اگر بە کیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید

۱۳۹۶/۰۵/۱۴

روغن‌ ترمز را حتی اگر به کیلومتر مورد نظر نرسیده بود هر سال تعویض کنید. چون با جذب رطوبت باعث خوردگی درسیستم ترمز ، کاهش کیفیت ترمزگیری درتوقف های مکرر و زنگ زدن قطعات میشود

 

 

 

 

 

footer banner