گزارش فعالیت دی مــاه 1397
گزارش فعالیت دی مــاه 1397

۱۳۹۷/۱۱/۰۱

گزارش ترافیکی :

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

1

پیگیری جهت تحویل ریموت به اورژانس از آتش نشانی

2

 

صورتجلسه فرمانداری

2

تایید عرض رمپ 4متر برای ملک آقای مداح

1

 

شهرسازی

3

پیگیری جهت نصب تابلو ایستادن ممنوع برای جاغرق

1

 

دهیاری

4

پیگیر پل فرمانیه از فرمانداری

1

 

فرمانداری

5

پیگیری طرح تقاطع ورزش از واحد عمران

1

 

سازمان

6

هماهنگی جهت تصویب طرح خیابان بعثت

2

 

مشاور

7

تهیه لیست بودجه و مقایسه قیمت های واقعی و غیرواقعی

1

 

سازمان

8

وارد کردن بودجه و کلیه پروژه های در سیبنا

1

 

سازمان

9

بازدید میدانی با واحد شهرسازی از پیاده روها و گذرگاههای عابر

1

 

شهرسازی

10

تهیه نقشه تصادفات سال 96 و 97

3

 

راهور شهرستان

11

هماهنگی جهت برگزاری جلسه با دانشگاه بینالود

1

 

دانشگاه بینالود

12

پیگیری طرح های بالادست طرح آبنگار برای بلوار امام رضا

1

 

سیوان شرق

13

تهیه اطلاعات برای جلسه با دانشگاه بینالود

1

 

 

14

بازدید پارکینگ از امام رضا8 بنفشه4 و تایید سه جای پارک

2

 

شهرسازی

15

پیگیری جهت برگزاری نشست تخصصی ترافیک برای طرقبه

1

 

سازمان

16

پیگیری جهت پرداخت هزینه نظافت جاده شاندیز

2

 

فرمانداری

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

17

پیگیری جهت مسقف کردن پل صیفی حصار

5

 

شورا-سازمان

18

تحویل نامه های کسری موجود در انبار به شوراهای محترم

1

 

سازمان

19

بازدید از تصادف حاشیه میدان قطار شهری

1

 

سازمان-راهور

20

مکاتبه با نمایندگی بیمه ایران برای خسارت پراید و پیکان اول جاده طرقبه

1

 

سازمان-راهور

21

جلسه با مدیرعامل شرکت برق شهرستان بابت پل عابر

1

 

سازمان-راهور

22

هماهنگی جهت انجام تست جوش پل های عابر پیاده

2

 

سازمان

23

هماهنگی جهت بازدید از ملک خانم خاکی ارائه شده امام رضا17 جهت پمپ بنزین

2

 

سازمان

24

پیگیری و جمعبندی فاکتورهای شرکت نورپردازان جاده

2

 

پیمانکار

25

مکاتبه با واحد عمران پیگیری جهت تقاطع ورزش برای امضا و تایید برای جمع آوری نیوجرسی ها

2

 

سازمان

26

بازدید از کارگاه پل عابرپیاده شهرک صنعتی

1

 

سازمان

27

پیگیری و مکاتبه برای خرید تجهیزات ترافیکی با آقای شهردار

1

 

سازمان

28

بازدید از سطح شهر و تعمیر و تجهیزات ترافیکی

1

 

سازمان

29

هماهنگی جهت نصب تابلوهای ایستادن ممنوع اول شرکت برق

1

 

فرمانداری سازمان

30

هماهنگی جهت نصب تابلو ایستادن ممنوع اول امام خمینی14

1

 

فرمانداری-سازمان

31

بازدید از پل های عابر پیاده با مهندسین شرکت برق

1

 

سازمان

32

هماهنگی جهت تاییدیه تست جوش با مهندس شمقدری

1

 

سازمان

33

مکاتبه جهت واریز مبلغ خسارت بابت تصادفات اول دوراهی

1

 

سازمان

34

مکاتبه با بیمه ایران جهت واریز مبلغ خسارت بابت تصادف با گاردریل

1

 

سازمان

35

پیگیری نقشه تقاطع ورزش با واحد عمران

1

 

سازمان

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

36

مکاتبه با واحد عمران و شهرسازی جهت تحویل مطالعات آبهای سطحی به سیوان

1

 

سیوان شرق

37

پیگیری محور 24متری بلوار امام رضا از مشاور

1

 

شهرسازی

38

تهیه صورتجلسه تحویل کار و اتمام قرارداد و شرکت نورپردازان خرید و تجهیزات

1

 

پیمانکار

39

مکاتبه با واحد عمران برای اجرای سرعتکاه امام زادگان

1

 

سازمان

40

مکاتبه با واحد عمران جهت اجرای تجهیزات ترافیکی با مصالح بنایی

1

 

سازمان

41

بازدید از میدان محمدیه با حضور جناب سرهنگ رشیدآبادی و شورای شهر

1

 

سازمان

42

بازدید از مدرسه صیفی حصار جهت اجرای گذرگاه عابر پیاده و اجرای سرعتکاه

1

 

سازمان

43

مکاتبه با بیمه ایران جهت پرداخت خسارت وارده به نیوجرسی و گاردریل

1

 

سازمان

44

هماهنگی با دانشگاه بینالود جهت گزارش اولویت بندی پروژه ها جهت اقدام از سمت دانشگاه

1

 

سازمان

45

بازدید از سطح شهر جهت تعویض میل باتومی ها و سرعتگیر پلاستیکی

1

 

سازمان

46

جلسه با مهندس باقری جهت تحویل نقشه اجرای برای اجرای بولارد

1

 

سازمان

47

مکاتبه با شرکتهای خدماتی تحویل نقشه تاسیسات برای بلوار بهارستان آرامستان و معلم

1

 

مشاور

48

مکاتبه با واحد شهرسازی جهت تحویل نقشه آبهای سطحی به شرکت سیوان شرق

 

 

 

49

هماهنگی با جرثقیل جهت برداشتن نیوجرسی تصادفی جنب تکتم

 

 

 

50

بررسی و مطالعه گزارش قطار ریلی

2

 

 

51

مکاتبه با مرکز نهاد و مطالعات و طرح شهرداری مشهد برای برگزاری جلسه با خانم بزرگمهر

 

 

 

52

پیگیری جهت چیدمان نیوجرسی اول بلوار محمدیه

 

 

 

53

پیگیری و مکاتبه بابت اخذ خسارت از وسیله نقلیه تصادفی امام رضا35

 

 

 

54

مکاتبه مهندس محمودی و صفایی برای امضا و تایید تقاطع ورزش

2

 

سازمان

 

ردیف

هماهنگی ، طرح ، بازدید و بررسی

تعداد مراتب بازدید و پیگیری

تعداد طرح تهیه شده

واحد یا شخص درخواست کننده طرح

55

مکاتبه با فرمانداری جهت تحویل اطلاعات بلوار بهارستان به جهت تخصیص اعتبار فرمانداری

 

 

سازمان

56

مکاتبه با نیروی انتظامی جهت آزاد سازی مدارک آقای سعید کشانی

 

 

سازمان

57

پیگیری بودجه 117 میلیون تومان تخصیص داده شده از سمت استانداری

 

 

سازمان

58

پیگیری نامه آقای مهندس صبور جهت معرفی نامه به واحد شهرسازی

 

 

سازمان

59

هماهنگی جهت نصب میل باتومی اول خ محمدیه

 

 

سازمان

60

هماهنگی جهت جمع آوری بولاردهای فلزی روبروی پاساژ فتحی

 

 

سازمان

 
 
 
 
footer banner