• صفحـه اصلی
  • مزایده عمومی مرحله دوم جایگاه CNG (نوبت اول)
  • مزایده عمومی مرحله دوم جایگاه CNG (نوبت اول)
مزایده عمومی مرحله دوم جایگاه CNG (نوبت اول)

۱۳۹۷/۱۰/۲۲

شهرداری طرقبه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 501-97/5/18 شورای اسلامی شهر طرقبه و نظریه کارشناسی رسمی به شماره 9038-97/7/21 بهره برداری از جایگاه CNG در تملک خود را از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط و دارای مجوز از شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی واگذار نماید.

- آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97/11/1

- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 97/11/4

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

مبلغ برآورد پایه کارشناسی مزایده

اجاره ماهیانه (ریال)

مدت زمان واگذاری (اجاره) نشانی
300/000/000 165/000/000 سه سال شمسی بلوار امام خمینی

 

 

 

 

footer banner