• جلسه کارگروه ماده 18 (سرویس مدارس)
جلسه کارگروه ماده 18 (سرویس مدارس)

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

به گزارش روابط عممومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه ، جلسه کارگروه ماده 18 (سرویس مدارس)  در خصوص ایمن سازی مسیر تردد دانش برگزار گردید همچنین مقرر شد پیمانکارگزارشی از تعداد دانش آموزان توسط پیمانکار سرویس مدارس جهت برنامه ریزی فعالیت به سازمان اعلام و آموزش و پرورش لیست دانش آموزان ثبت نام شده جهت سرویس مدارس با ذکر مسیر و نوع خودرو به سازمان ارسال نماید

footer banner