• صفحـه اصلی
  • بررسی چشم انداز و راهبرد های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر طرقبه در کارگروه مربوطه
بررسی چشم انداز و راهبرد های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر طرقبه در کارگروه مربوطه
بررسی چشم انداز و راهبرد های حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر طرقبه در کارگروه مربوطه

۱۳۹۸/۰۴/۰۲

در این جلسه ضمن ارائه طرح توسط مشاور , متخصصین و کارشناسان دانشگاهی و کارشناس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد نیز، طرح را بررسی و نقطه نظرات خود را ارائه نمودند.
مهندس لری مدیر سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه هدف از تشکیل این جلسه را واکاوی و تحلیل چشم انداز حمل و نقل و ترافیک شهر طرقبه برای ارائه راهبردهای مطلوب تر بیان کرد.


 footer banner