آمــوزش - پارک خودرو در مکان های شیب دار
آمــوزش - پارک خودرو در مکان های شیب دار

۱۳۹۶/۰۸/۱۵

بهنگام توقف در راههای بدون جدول و پارک در سر بالایی جهت جلوگیری از حرکت خودرو به مسیر سواره رو فرمان را در جهت عقربه ساعت براست بچرخانید.

 

 

 

 

footer banner