آمــار نـامه

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

آمار ورود خودرو در سال1398

 

ماه

تعداد

ماه

تعداد

فروردین

1/810/596

مهر

1/480/238

اردیبهشت

10/850/385

آبان

1/532/295

خرداد

1/938/990

آذر

1/478/317

تیر

2/021/604

دی

1/332/749

مرداد

1/871/479

بهمن

1/464/279

شهریور

1/730/569

اسفند

1/009/326

 
 
 
 
آمار ورود خودرو در سال1399

تعداد کل خودروها ورودی به شهر طرقبه در سال 1399 :  14/147/900 خودرو

ماه

تعداد

ماه

تعداد

فروردین

391/729

مهر

1/309/372

اردیبهشت

1/133/667

آبان

1/271/994

خرداد

1/423/053

آذر

874/313

تیر

1/385/274

دی

1/068/915

مرداد

1/714/126

بهمن

1/149/697

شهریور

1/481/244

اسفند

943/625

 
 
 
 
 
 
آمار ورود خودرو در سال 1400
 
 

ماه

تعداد

ماه

تعداد

فروردین

1/381/258

مهر

............

اردیبهشت

1/462/001

آبان

............

خرداد

1/407/069 

آذر

.............

تیر

1/335/871

دی

...........

مرداد

1/129/066

بهمن

............

شهریور

982/896

اسفند

...........

 

 

 

footer banner