آمــار نـامه
آمــار نـامه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در خرداد ماه 1398 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در خرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در خرداد ماه یک میلیون 692 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 716 هزارثبت شده است.  

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تیر ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در تیر ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در تیر ماه دو میلیون 21 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 842هزار ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه درمرداد ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در مرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود8 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در مرداد ماه یک میلیون 88 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان صد بیست پنج هزار 457 خودرو ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در آبان ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در ابان ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود46 درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در آبان ماه یک میلیون پانصد سی یک هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون  خودرو ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در آذر ماه 1398 

   به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در آذر ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود42 درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در آذر ماه یک میلیون چهارصد هفتاد هشت هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون سی شش  خودرو ثبت شده است. 

 آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در دی ماه 1398

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در دی ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود10درصد افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در دی ماه یک میلیون  سیصد سی دو هزار هفتصد چهل نه خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون دویست هفتاد شش هزار چهارصد شصت  خودرو ثبت شده است.  
 

 

 آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در اسفندماه 1398

 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در اسفند ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود17 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در اسفند ماه یک میلیون  سیصد هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون دویست هفتاد شش هزار چهارصد شصت  خودرو ثبت شده است.

 

 آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در اردیبهشت ماه 1399

 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در اردیبهشت ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود35 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در اردیبهشت ماه یک میلیون  صد هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون ششصد چهل هزار خودرو ثبت شده است.

footer banner