آمــار نـامه
آمــار نـامه

۱۳۹۶/۰۳/۰۹

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در خرداد ماه 1398 

 به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در خرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در خرداد ماه یک میلیون 692 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 716 هزارثبت شده است.  

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه در تیر ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در خرداد ماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 10 درصدی افزایش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در تیر ماه دو میلیون 21 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان  یک میلیون 842هزار ثبت شده است.   

آمار ورود خودرو به شهر طرقبه درمرداد ماه 1398 

  به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، با توجه به آمار گرفته شده از دوربین های مرکز کنترل ترافیک، ورودی خودرو در تیرماه سال 98 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود8 درصد کاهش داشته ایم .
وی اظهار کرد: امسال خودروهای ورودی به شهرطرقبه در مرداد ماه یک میلیون 88 هزار خودرو به ثبت رسیده است که این رقم در سال گذشته به میزان صد بیست پنج هزار 457 خودرو ثبت شده است.   

footer banner