• آمار جمعیت شناور طرقبه
آمار جمعیت شناور طرقبه

۱۴۰۱/۰۲/۱۷

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری طرقبه، آمار میانگین ورودی روزانه خودرو در چهارسال گذشته ۴۵۸۲۹ دستگاه که بااحتساب ضریب سرنشین هرخودرو۳نفر جمعیت شناور  ۱۳۷۴۸۶ نفر می باشد، این در حالی است که جمعیت ثابت طرقبه کمتر از 20% جمعیت شناور است.

footer banner