فرهنگ عابرین پیاده
فرهنگ عابرین پیاده

۱۳۹۶/۰۵/۲۳

فرهنگ ترافیک عابرین و شهروندان

حقوق عابر پیاده در گذر از سواره رو:
هیچ کس نیست که در لحظاتی از عمر خود عابر نباشد حتی دارنندگان بهترین  وسیله نقلیه  هم وقتی در یک خیابان یک طرفه اتومبیل خود را پارک می کنند مجبورند عرض خیابان را برای رسیدن به سمت چپ آن طی نماییند بنابراین عابرین پیاده افراد بدون وسیله نقلیه نیستند بلکه افرادی هستند که به هر جهت مجبورند از عرض خیابان یا جاده یا شاه راه یا خطوط راه آهن و نظایر آن بگذرند .

 عدم توقف روی خط عابر پیاده در جوامع شهری همان قدر که عبور وسایل نقلیه دارای اعتبار و اهمیت است به همان اندازه عابرین، دوچرخه سواران و. .. نیز حق استفاده از معابر ویژه خود را دارند، به طوری که نمی توان حقوق هیچ کدا م از گروه های یاد شده را فدای دیگری نمود.
اما با این وصف، در فرهنگ عبور ومرور ما آنچه که مورد توجه وعنایت رانندگان قرار نگرفته، حقوق عابرین پیاده می باشد. توقف روی خط کشی های ویژه عابرین پیاده و درخواست رانندگان از عابرین که حرکت خود را با شرط ایستادن وسایل نقلیه تطبیق دهند نمونه بارز این مسائل می باشد که مطمئنا با اصلاح نگرش و لحاظ شدن حقوق عابرین، گذرگاه های مذکور جایگاه واقعی خود را پیدا و عابرین نیز ترغیب به عبور از آنها خواهند شد. آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز در گذرگاه پیاده حق تقدم عبور را به عابرین پیاده داده است. رانندگانی که با گردش به چپ یا راست وارد راه دیگری می شوند و در مدخل آن را ه محل عبور عابرپیاده وجود دارد بایستی با کم کردن سرعت ودر صورت لزوم با توقف به عابرینی که قبلا وارد محل مزبور شده اند یا در حال ورود به آن می باشند تقدم عبور بدهند. (در گذرگاه پیاده حق تقدم عبور با عابرین پیاده است) اگرمحل عبور عابر پیاده دارای چراغ راهنمایی برای عابرین پیاده باشد بایستی از فرامین چراغ راهنمایی اطاعت کند.
وظایف عابرین پیاده بعضی از عابرین پیاده فکر می کنند که در معابر درون و برون شهری یعنی کوچه و خیابان و جاده همواره حق تقدم عبور با آنهاست و رانندگان وسایل نقلیه موظفند به محض مشاهده آنها ترمز کرده و بایستند، در صورتی که این تصور اشتباه است، بلکه عابرین پیاده هم بایستی علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه نکات ایمنی را مورد توجه قرار دهند.زمانی که در خیابان های نیمه تاریک و تاریک از عرض خیابان عبور می کنند، در درجه اول باید اطراف خود را به دقت نگاه کنند و بهتر آن است که در شب لباس یا کفشی که رنگ های روشن دارد استفاده کنند، تا با انعکاس نور بهتر دیده شوندو در صورتی که لباس تیره به تن دارند حتما وسیله یا شی ء براق یا نورانی مثل کیف، کلاه، چراغ قوه، شبرنگ دوخته شده به لباس و. .. همراه داشته باشند.


 آیین نامه راهنمایی و رانندگی تکالیفی را برای عابرین پیاده در نظر گرفته که عبارتند از :
     1. در محل هایی که پیاده رو وجود دارد از داخل سواره عبور نکنند
    2. در محل هایی که پیاده رو وجود ندارد یا در صورت وجود به دلایلی قابل استفاده نباشد، هنگام حرکت از سواره رو از منتهی الیه چپ خود به طوری که حرکت وسایل نقلیه در خلاف جهت ایشان انجام گیرد عبور کنند. 
     3. برای گذشتن از عرض راه حتما از گذرگاههای پیاده رو عبور کنند. 
     4. هنگام عبور از گذرگاههای عابر پیاده مراقب حرکت وسایل نقلیه باشند و ناگهان از پیاده رو وارد سواره رو نشوند.
    5. همچنین توقف در سواره روی خیابان برای سوارشدن به وسایل نقلیه، صحبت کردن یا خرید و فروش با راننده یا سرنشینان خودرو در سواره رو ممنوع است.
شایان ذکر است، اگر محل عبور دارای چراغ راهنمایی برای عابرین پیاده باشد بایستی از فرامین چراغ راهنمایی اطاعت کنند.


موقعیت عابر پیاده:
     عابر پیاده مکلف است فقط از محل های مخصوص عابر پیاده عبور کند در غیر این صورت اگر تصادف بین وسیله نقلیه و عابر پیاده در سواره رو واقع شود مشروط بر اینکه راننده از حالت طبیعی برخوردار بوده و گواهینامه مجاز رانندگی داشته باشد و با سرعت مجاز حرکت کرده و وسیله نقلیه او نقص فنی موثر در حادثه نداشته باشد در صورتی که سه نفر افسر ارشد کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی عدم مسئولیت راننده را گواهی نمایند مسئولیت جزائی متوجه راننده نخواهد بود .

آموزش:

  •  آموزشهایی جهت عابرین که از جهت کاهش حوادث موثر می باشد از جمله : 
  •  آموزش چراغهای راهنمایی
  •  استفاده از پلهای هوایی به پیروی از علایم عبور و مرور
  •  استفاده از پیاده رو 
  •  استفاده از لباسهای روشن در مواقع کم نور و شبها 
  •  پلیس مدارس

 

 

 

 

 

 

footer banner